COMPOSICIÓN:

Presidentes

Vogais

Secretario (con voz pero sen voto)

O xurado está validamente constituído cando asistan o presidente, o secretario e polo menos a metade dos vogais.

FUNCIÓNS:

O Xurado procederá á análise de toda a documentación referente ao tema do concurso, a cal quedará permanentemente á súa disposición. Posteriormente comezará a análise das propostas. No caso de que se solicitasen os asesoramentos que se cresen oportunos, chegaranse Actas de Informes.

CONSTITUCIÓN DE ACORDOS:

As decisións do Xurado serán por maioría simple e inapelables.

ACTA DO FALLO

O Xurado levantará Acta do Fallo, deixando constancia das propostas premiadas e mencionadas, e o seu xuízo sobre estas. No caso de que algún membro o desexe, poderá facer constar a súa desconformidade e as razóns do seu voto.

Tras o fallo procederase á apertura dos sobres de identificación dos concursantes.