O Foro da Madeira con posterioridade á decisión do xurado, organizarán unha exposición e unha publicación cos traballos premiados, sen autorización previa dos seus autores. Poderán igualmente expoñer ou publicar todos os traballos presentados salvo que, con posterioridade á publicación da decisión do xurado e no prazo de 10 días naturais, se indique por escrito a vontade dos seus titulares no senso contrario.