O xurado, logo de análise e avaliación dos traballos presentados ao concurso, proporá a resolución do concurso, observando os seguintes criterios:

Poderá así mesmo, mediante informe razoado, propoñer que se declare deserta, en todo ou en parte, a adxudicación dos premios.