Para a selección dun anteproxecto de vivenda denominada "Módulo Básico", con utilización da madeira en elementos estruturais e compoñentes construtivos e que permitan a optimización da vivenda producida en serie, aproveitando as súas vantaxes de lixeireza, traballabilidad e resistencia, en combinación con outros materiais e sistemas.

A situación desta para a presentación a concurso será de libre elección polos concursantes, valorándose en todo caso a adaptabilidade da proposta presentada a distintos terreos e superficies, debendo ser esta modulable e adaptarse a diferentes situacións, parcelas, orientacións e modos de vida

Bases da convocatoria