Tras a comprobación do cumprimento dos requisitos de inscrición, a Secretaría do concurso notificará aos non admitidos a devandita circunstancia a través do correo electrónico indicado na inscrición, con indicación dos motivos que en cada caso o xustifican.

Non será válida ningunha inscrición que non fose formalizada nestes termos, tanto no que fai a datos do boletín, como a prazos e formas de envío.